STATUT
Krakowski Teatr Scena STU w Krakowie


ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne

§ 1


Krakowski Teatr Scena STU, zwany dalej „Teatrem” , działa na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr.13, poz.123 ze zm.) oraz niniejszego statutu.

§ 2

Teatr jest samorządową instytucją kultury, której organizatorami są Województwo Małopolskie i Gmina Miejska Kraków w zakresie ustalonym w zawartej przez organizatorów umowie.

 1. Teatr jest wpisany do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Województwo Małopolskie pod numerem RIK 3/99 z dnia 1 stycznia 1999 roku i posiada osobowość prawną.
 2. Siedzibą Teatru jest Kraków , a obszarem jego działalności Rzeczpospolita Polska ze szczególnym uwzględnieniem województwa małopolskiego. Teatr ma prawo wystawiania spektakli także poza granicami kraju.
 3. Teatr używa pieczęci podłużnej o treści : Krakowski Teatr Scena STU w Krakowie.ROZDZIAŁ II
Zakres działalności

§ 3


Celem działalności Teatru jest tworzenie i upowszechnianie historycznego i współczesnego dorobku kultury teatralnej narodowej i światowej, a także pielęgnowania i ochrona dóbr kultury, zwłaszcza w dziedzinie teatru.

§ 4

Teatr realizuje swoje cele określone w § 3w szczególności poprzez :

 1. prowadzenie działalności na zasadach teatru impresaryjnego;
 2. przygotowanie i prezentacja dzieł dramatycznych ;
 3. tworzenie warunków dla edukacji kulturalnej;
 4. tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi twórczości i talentów artystycznych;
 5. zapewnienie ochrony dziedzictwa narodowego poprzez pielęgnowanie pamiątek i tradycji Teatru;
 6. wymianę dorobku artystycznego i myśli twórczej z innymi teatrami w kraju i zagranicą;
 7. współdziałanie z państwowymi i samorządowymi jednostkami organizacyjnymi oraz z organizacjami pozarządowymi i osobami prywatnymi z kraju i z zagranicy

§ 5

Dla realizacji swoich zadań Teatr , we własnym zakresie lub w ramach współpracy z innymi instytucjami, organizacjami i podmiotami gospodarczymi krajowymi i zagranicznymi może:

 1. zatrudniać twórców, wykonawców oraz innych specjalistów
 2. współdziałać z organizacjami społecznymi działającymi w dziedzinie kultury, a także z ośrodkami naukowymi, fundacjami oraz organizatorami festiwali, kongresów i innych przedsięwzięć
 3. realizować transmisje i nagrania radiowe, telewizyjne, fonograficzne, filmowe, video oraz inne formy zapisu i odtwarzania obrazu i dźwięku
 4. organizować kursy, seminaria, warsztaty i wystawy lub w nich uczestniczyć
 5. prowadzić działalność wydawniczą
 6. prowadzić inne szeroko pojęte formy działalności kulturalnejROZDZIAŁ III
Organizacja i zarządzanie Teatrem

§ 6

 1. Organizację wewnętrzną Teatru , w tym zakres zadań komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy, określa regulamin organizacyjny nadawany przez dyrektora naczelnego Teatru, po zasięgnięciu opinii Zarządu Województwa Małopolskiego oraz działających w Teatrze organizacji związkowych.
 2. Dyrektor Teatru może wyodrębnić i znosić w ramach istniejących działów, dodatkowe komórki organizacyjne i stanowiska oraz zespoły zadaniowe do realizacji określonych zadań.

§ 7


Nadzór nad Teatrem sprawuje Zarząd Województwa Małopolskiego w sposób ustalony w zawartej przez organizatorów umowie.

§ 8

 1. Teatrem zarządza dyrektor naczelny , zwany dalej dyrektorem, którego powołuje i odwołuje Zarząd Województwa Małopolskiego w trybie i na zasadach zgodnych z obowiązującymi przepisami w uzgodnieniu z Gminą Miejską Kraków.
 2. Dyrektor zarządza całokształtem działalności Teatru, reprezentuje go na zewnątrz, czuwa nad mieniem Teatru i jest za niego odpowiedzialny.
 3. Dyrektor Teatru może równocześnie pełnić funkcję dyrektora artystycznego.
 4. Dyrektor zarządza Teatrem przy pomocy zastępcy, w tym dyrektora artystycznego z zastrzeżeniem ust.3
 5. Dyrektora artystycznego powołuje i odwołuje dyrektor Teatru w uzgodnieniu z organizatorami.
 6. Do zakresu działania dyrektora Teatru należy w szczególności:
  1. kierownictwo w sprawach działalności podstawowej i administracyjnej
  2. nadzór nad majątkiem Teatru
  3. reprezentowanie Teatru na zewnątrz
  4. przedstawianie właściwym instytucjom i organom planów rzeczowych i finansowych, sprawozdań oraz wniosków inwestycyjnych
  5. wydawanie w obowiązującym trybie regulaminów i zarządzeń
  6. dokonywanie czynności z zakresu prawa za pracodawcę wobec zatrudnionych w Teatrze pracowników, w tym powoływanie i odwoływanie zastępcy dyrektora, w tym także dyrektora artystycznego, z zastrzeżeniem ust.3

§ 9

 1. Przy Teatrze może działać Rada Artysytczno-Programowa , jako ciało opiniodawcze i doradczedyrektora Teatru
 2. W skład Rady powinni wchodzić przede wszystkim przedstawiciele środowisk twórczych oraz historycykrytycy teatru. Członków Rady powołuje i odwołuje samodzielnie dyrektor. Organizator możedelegować swojego przedstawiciela do pracy w Radzie Artystyczno-Programowej.
 3. Rada Artystyczno-Programowa działa na podstawie opracowanego przez siebie i zatwierdzonego przezdyrektora regulaminu.ROZDZIAŁ IV
Gospodarka finansowa Teatru

§ 10

 1. Teatr prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu iprowadzeniu działalności kulturalnej
 2. Działalność Teatru finansowana jest z budżetu organizatorów, dochodów własnych , dotacji celowych jednostek samorządu terytorialnego, środków otrzymywanych od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł.
 3. Podstawą gospodarki finansowej Teatru , jest roczny plan działalności zatwierdzony przez dyrektora Teatru, z zachowaniem wysokości dotacji z budżetu organizatorów.
 4. Roczne sprawozdanie finansowe Teatru zatwierdza Zarząd Województwa Małopolskiego.

§ 11


Do składania w imieniu Teatru oświadczeń w zakresie jego praw i obowiązków finansowych i majątkowych uprawniony jest dyrektor Teatru lub osoba prze niego upoważniona.


ROZDZIAŁ V.
Postanowienia końcowe.


§ 12


Połączenia , podziału lub likwidacji Teatru może dokonać Sejmik Województwa Małopolskiego na warunkach i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach, w uzgodnieniu z Gminą Miasta Kraków.

§ 13


Zmiany w statucie Teatru mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego nadania.

Newsletter

Bądź na bieżąco

Dołącz do newslettera Teatru STU i nie przegap żadnej premiery