REGULAMIN ORGANIZACYJNY
Krakowskiego Teatru Scena STU W KRAKOWIE


Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Regulamin Organizacyjny Krakowskiego Teatru Scena STU w Krakowie, zwany dalej „Regulaminem”, określa organizację i zasady działania Krakowskiego Teatru Scena STU w Krakowie, zwanego dalej Teatrem.
 2. Organizatorem Teatru jest Województwo Małopolskie i Gmina Miejska Kraków. Teatr wpisany jest do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Województwo Małopolskie, pod numerem RIK 3/99.
 3. Teatr działa w oparciu o: Statut nadany Uchwałą Nr 419/10 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 13 kwietnia 2010., oraz ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej /Dz.U. z 1997 nr 110 poz.721 z późniejszymi zmianami/
 4. Do zadań Teatru należy współtworzenie i upowszechnianie kultury teatralnej. Teatr realizuje swoje cele i zadania poprzez :
  1. prowadzenie działalności na zasadach teatru impresaryjnego
  2. przygotowanie i prezentacja dzieł dramatycznych
  3. tworzenie warunków dla edukacji kulturalnej
  4. tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi twórczości i talentów artystycznych
  5. zapewnienie ochrony dziedzictwa narodowego poprzez pielęgnowanie pamiątek i tradycji Teatru
  6. wymianę dorobku artystycznego i myśli twórczej z innymi teatrami w kraju i zagranicą
  7. współdziałanie z państwowymi i samorządowymi jednostkami organizacyjnymi oraz z organizacjami pozarządowymi i osobami prywatnymi z kraju i z zagranicy.

Rozdział II
Zarządzanie Teatrem

§ 2

 1. Teatrem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor Naczelny oraz Dyrektor Artystyczny.
 2. Dyrektor Naczelny zarządza Teatrem przy pomocy:
  1. Dyrektora Artystycznego
  2. Głównego Księgowego

§ 3

 1. Dyrektor Naczelny odpowiada za merytoryczną i finansową działalność Teatru, zapewniając prawidłowe i terminowe wykonanie zadań zgodnie z przepisami prawa.
 2. Do zakresu działania Dyrektora Naczelnego oraz Dyrektora Artystycznego należy:
  1. Określanie strategii Teatru i zapewnienie realizacji celów statutowych, poprzez wspólne wyznaczanie z Dyrektorem Artystycznym zadań artystycznych, organizacyjnych i finansowych oraz nadzorowanie ich wykonania poprzez poszczególne komórki organizacyjne Teatru
  2. Planowanie i organizowanie pracy Teatru oraz zarządzanie majątkiem Teatru
  3. Prowadzenie polityki zarządzania zasobami ludzkimi
  4. Nadzorowanie procesu zarządzania Teatrem, poprzez zapewnienie sprawnego działania struktury organizacyjnej, systemu obiegu dokumentów oraz bezpieczeństwa pracy Teatru
  5. Nadzorowanie działalności Teatru w zakresie przestrzegania przepisów prawa dotyczących gospodarowania środkami finansowymi, formułowanie zasad i prowadzenie polityki informacyjnej dotyczącej Teatru
  6. Czuwanie nad przestrzeganiem norm i zasad etycznych w Teatrze
  7. Nadzór nad właściwą organizacją i dyscypliną pracy
 3. Dyrektor Naczelny wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Teatru
 4. W czasie nieobecności Dyrektora Naczelnego, jego obowiązki przejmuje Dyrektor Artystyczny

§ 4

 1. Dyrektor Artystyczny odpowiada za poziom artystyczny Teatru, za kształtowanie strategii i kierunków rozwoju repertuaru i dobór obsad artystycznych, a także reprezentuje Teatr na zewnątrz w sprawach artystycznych.
 2. W celu efektywnego wykorzystania i pozyskiwania środków finansowych Dyrektor Artystyczny uzgadnia swoje działania z Dyrektorem Teatru . Dyrektor może upoważnić Dyrektora Artystycznego do założenia oświadczenia woli w imieniu Teatru w zakresie ich kompetencji.
 3. Dyrektor Naczelny wraz z Dyrektorem Artystycznym tworzą radę programowo-artystyczną, uzupełnianą przez pracowników działu artystycznego, bądź przedstawicieli środowisk twórczych.

§ 5

 1. Główny Księgowy ponosi odpowiedzialność za prawidłowe ustalenie stanu i wyniku finansowego Teatru oraz za przestrzeganie zasad gospodarki finansowej, określonych obowiązującymi przepisami.
 2. Do zadań Głównego Księgowego należy:
  • prowadzenie rachunkowości
  • prowadzenie gospodarki finansowej Teatru
  • analiza gospodarki finansowej Teatru
  • prowadzenie stałego monitorowania przychodów i kosztów, w celu prawidłowego ustalenia stanu i wyniku finansowego Teatru
  • kierowanie, nadzorowanie i kontrola pracy Działu Finansowo-Księgowego
  • wewnętrzna kontrola operacji gospodarczych
  • dbałość o prawidłowy obieg dokumentów księgowych.


Rozdział III
Struktura organizacyjna

§ 6

 1. Organizację wewnętrzną Teatru określa, regulamin organizacyjny nadawany przez Dyrektora tej instytucji, zatwierdzony przez organizatora .
 2. W strukturze organizacyjnej Teatru występują działy i samodzielne stanowiska pracy, które Dyrektor może tworzyć, łączyć, dzielić i likwidować.
 3. Teatr nie posiada stałego etatowego zespołu aktorskiego.
 4. Schemat organizacyjny został określony w załączniku nr 1 do regulaminu.


Rozdział IV
Organizacja pracy

§ 7

 1. Wszystkie komórki organizacyjne Teatru obowiązane są ściśle ze sobą współpracować, celem zapewnienia należytej koordynacji pracy w instytucji i sprawnego wykonywania zadań.
 2. Pracownicy poszczególnych komórek organizacyjnych wykonują swoje zadania zgodnie z pisemnym zakresem obowiązków.
 3. Wszyscy pracownicy niezależnie od zajmowanego stanowiska mają obowiązek wykonywania również innych służbowych poleceń przełożonych, nie objętych zakresem obowiązków i odpowiedzialności, jeżeli wymaga tego dobro Teatru i nie jest sprzeczne z prawem.
 4. Kierownicy komórek organizacyjnych oraz pracownicy na samodzielnych stanowiskach pracy wykonują całokształt powierzonych im zadań i są odpowiedzialni za ich realizację przed bezpośrednim przełożonym i Dyrektorem Naczelnym i Dyrektorem Artystycznym.
Rozdział V
Zakresy działania

§ 8

Dział Artystyczny

 1. Działem Artystycznym kieruje Dyrektor Naczelny i Dyrektor Artystyczny.
 2. Do głównych zadań Działu Artystycznego należy realizacja projektów i zadań artystycznych Teatru.
 3. W skład Działu Artystycznego wchodzą: Dyrektor Artystyczny, Asystent Dyrektora Artystycznego , Główny Koordynator Pracy Artystycznej, oraz Inspicjent.
 4. Do zadań Koordynatora Pracy Artystycznej należy:
  • współpraca z Dyrektorem Naczelnym i Dyrektorem Artystycznym oraz koordynowanie pracy zespołów i osób związanych z przygotowywaniem i realizacją zadań artystycznych, w tym aktorów, koordynatorów pracy artystycznej, asystentów scenografów, choreografów, inspicjentów, Kierownika Muzycznego oraz statystów
  • opracowanie i realizacja strategii i zadań promocyjnych i wizerunku Teatru
  • współpraca z pozostałymi komórkami organizacyjnymi Teatru i stanowiskami pracy w zakresie zabezpieczenia organizacyjnych potrzeb zespołu
  • prowadzenie dokumentacji pracy artystycznej
  • prowadzenie, gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i udostępnianie wszelkich materiałów dokumentujących działalność artystyczną Teatru
  • nadzór nad dokumentacją fotograficzną i archiwalną sztuk.

§ 9

Księgowość - Dział Księgowy

 1. Dział Finansowo-Księgowy podlega Głównemu Księgowemu.
 2. Do zadań działu należy w szczególności:
  • kontrola formalno-rachunkowa dokumentów
  • rejestracja działalności Teatru, zgodnie z zasadami rachunkowości
  • obsługa finansowa Teatru
  • rozliczanie opłat ZAIKS
  • prowadzenie spraw inwentaryzacyjnych.

§ 10

Sekretariat

 1. Pracę Sekretariatu nadzoruje Dyrektor Naczelny .
 2. Do zadań Sekretariatu należy m.in.:
  • obsługa całości korespondencji wpływającej do Teatru
  • obsługa sekretarska Dyrektora
  • prowadzenie spraw osobowych i socjalnych pracowników
  • prowadzenie kasy
  • udzielanie informacji interesantom
  • sporządzanie i prowadzenie list płac oraz kart wynagrodzeń
  • prowadzenie spraw ZUS, bankowych, podatkowych.

§ 11

Biuro Organizacji Widowni

 1. Pracę Działu Biura Organizacji Widowni nadzoruje Dyrektor Naczelny oraz Dyrektor Artystyczny.
 2. Do zadań Biura Organizacji Widowni należą : działania ds. public relations, reklamy, promocji oraz rezerwację i sprzedaż biletów, w tym:
  • opracowanie i realizacja strategii działań marketingowych
  • współudział w tworzeniu efektywnych struktur organizacyjnych oraz w racjonalizacji decyzji artystycznych kierujących się aspektami rynku
  • współpraca z Działem Koordynacji Pracy Artystycznej w ustalaniu harmonogramu przedstawień repertuarowych
  • organizacja i koordynacja pozarepertuarowych działań Teatru
  • przestrzeganie warunków i terminów rozliczania się ze sprzedanych biletów
  • właściwie zorganizowanie reklamy spektakli tak, aby móc sprzedać przynajmniej 100 biletów na każdy spektakl
  • prowadzenie na odpowiednio wysokim poziomie recepcji publiczności
  • współpracowanie z organizatorem pracy artystycznej w organizowaniu spektakli zamkniętych i imprez gościnnych
  • udzielanie informacji interesantom

§ 12

Dział Techniczny
1. W skład Działu Technicznego ds. Eksploatacji wchodzą: służby obsługi sceny w tym: pracownia elektroakustyczna, zespół montażystów dekoracji i garderobiane
2. Do zadań Działu Technicznego należy:

 • zapewnienie obsługi technicznej spektakli i prób
 • koordynacja techniczna i organizacyjna w czasie imprez obcych w Teatrze
 • zapewnienie prawidłowego gospodarowania środkami technicznymi
 • opracowywanie zapotrzebowania materiałowego i kosztorysów oraz nadzór nad dokonywaniem zakupów i realizacja zaopatrzenia
 • prowadzenie gospodarki magazynowej (przechowywanie sprzętu, dokumentacji technicznej)

§ 13
Dział Spraw Administracyjnych i Pokoi Gościnnych

 1. Pracę Działu nadzoruje Dyrektor Naczelny.
 2. Do zadań działu należy organizowanie, koordynacja i nadzorowanie całokształtu spraw związanych z:
  • administracją Teatru i budynkami teatralnymi
  • nadzorowaniem i rozliczaniem prac realizowanych przez podmioty zewnętrzne
  • prowadzenie zakupów inwestycyjnych
  • bieżąca konserwacja budynków Teatru
  • prowadzenie i nadzorowanie rezerwacji Pokoi Gościnnych
  • udział i nadzorowanie Przetargów Publicznych.


Rozdział VI
Postanowienia końcowe

§ 14

 1. Wszelkie zmiany w niniejszym Regulaminie dokonywane są w trybie odpowiednim dla jego wprowadzenia.
 2. Dyrektor Naczelny i Dyrektor Artystyczny w drodze zarządzenia może wyodrębnić i znosić, w ramach istniejących działów, dodatkowe komórki organizacyjne i stanowiska, a także zespoły zadaniowe do realizacji określonych zadań.
 3. W Teatrze, obok powszechnie obowiązujących przepisów prawa, stosuje się także:
  • regulamin pracy
  • regulamin wynagradzania pracowników
  • wewnętrzne akty normatywne (zarządzenia, pisma okólnikowe)
  • polecenia służbowe.
 4. Zadania pracowników Teatru, ich uprawnienia i zakres odpowiedzialności oraz podległość służbową określają zakresy czynności ustalone przez kierowników komórek organizacyjnych i zaakceptowane przez Dyrektora Naczelnego i Artystycznego.
Newsletter

Bądź na bieżąco

Dołącz do newslettera Teatru STU i nie przegap żadnej premiery